این چه شوری است که از جَدَّت به تو می رسد؛ ای منتقمِ خونِ حسین علیه السلام!